1. Phòng thực hành Bộ môn Sinh học 

2. Phòng thực hành Bộ môn SHPT & CNSH ƯD

3. Phòng thực hành Bộ môn CNSH Động vật

4. Phòng thực hành Bộ môn Vi sinh

5. Phòng thực hành Bộ môn CNSH Thực vật