Mô hình 1: Mô hình nuôi trồng nấm 

Mô hình 2: Mô hình hỗ trợ sinh sản động vật

Mô hình 3: Mô hình nuôi vi tảo

Mô hình 4: Mô hình sản xuất cây in vitro

Mô hình 5: Mô hình ứng dụng vi sinh vật

Mô hình 6: Mô hình ứng dụng công nghệ sinh học Nano trong nông nghiệp