SJ Company - шаблон joomla Форекс

STT

Tên đề tài và mã số

Nhiệm vụ

Cấp quản lý

Thời gian

1

Đánh giá khả năng chịu hạn của nguồn gen lúa địa phương dựa trên một số chỉ tiêu của rễ và phân tích đa dạng di truyền bằng chỉ thị SSR

Chủ nhiệm, Đồng Huy Giới

Trường ĐHNN

2012

2

Nghiên cứu chọn tạo giống hoa cho miền Trung

Tham gia, Bùi Thị Thu Hương

Bộ NN và PTNT

2012-2014

3

Nghiên cứu chọn tạo giống hoa Lilium cho miền nam Việt Nam

Tham gia, Bùi Thị Thu Hương

Nhà nước

2012-2015

4

Nghiên cứu tạo rễ tơ của cây Tam thất ngũ gia bì chân chim và thử nghiệm quy trình sản xuất sinh khối bằng Biorector

Tham gia,

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Nhà nước

Trọng điểm

2012-2013

 5

Nghiên cứu phát hiện nhanh, nhạy ion thủy ngân (Hg2+) trong nước bằng cảm biến Nano vàng - ADN chức năng (AuNPs-ssDNA).

Chủ nhiệm,

Đồng Huy Giới

Cấp trường trọng điểm

2014-

2015

6

Tạo cây thuốc lá chuyển gen cod A có khả năng chịu hạn, nóng

Chủ nhiệm, Bùi Thị Thu Hương

Cấp trường

2013-2014

7

Đánh giá hiệu quả ức chế nấm gây bệnh thán thư hại cây bầu bí (Collectotrichum sp) của dung dịch Nano bạc

Chủ nhiệm, Phí Thị Cẩm Miện

Cấp trường

2015-2016

Một số công trình khoa học đã công bố:

1. Gioi Dong Huy, NaJin, Bin-ChengYin, Bang-CeYe. A novel separation and enrichment method of 17β-estradiol using aptamer-anchored microbeads. Bioprocess Biosyst Eng, 2011, 34:189–195.

2. Gioi Dong Huy, Min Zhang, Peng Zuo and Bang-Ce Ye. Multiplexed analysis of silver(I) and mercury(II) ions using oligonucletide–metal nanoparticle conjugates. Analyst, 2011, 136: 3289–3294.

3. Đồng Huy Giới, Đàm Thị Phương, Chu Hoàng Hà, Hoàng Hà, Lê Văn Sơn. Nghiên cứu điều chế dung dịch nano TiO2 và bước đầu thử nghiệm phòng trừ Tobacco Mosaic Virus (TMV). Tạp chí khoa học và phát triển 2013, tập 11, số 6: 790-796.

4. Nguyễn Thị Hảo, Đàm Văn Hưng, Phạm Mỹ Linh, Vũ Quốc Đại, Lê Thị Hậu, Đồng Huy Giới,  Vũ Văn Liết. Nhận biết khả năng chịu hạn của một số dòng giống lúa địa phương làm vật liệu di truyền cho chọn tạo giống lúa thích ứng với điều kiện khó khăn về nước trời. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2013. Tập 11, số 2: 145-153.

5. Nguyen, T. H., T. D. Pham, H. G. Dong, N. T. Vu, and I. S. Kim. Effect of Light-emitting Diode Irradiation during Healing and Acclimatization Period on the Survival Rate and Seedlings Quality of Grafted Pepper. Journal of Agricultural, Life and Environmental Sciences Vol.26  No.3, 2014.

6. Nguyen Thi Thuy Hanh, Han Oksoo. 2009. Application of PCR to identify the transgene (Arabidopsis thalianaallene oxide synthase 2) in transgenic rice plants. J. Sci. & Dev. Vol. 7 (Eng.Iss.1): 9-16.

7. Nguyen Thi Thuy Hanh, Pham Van Cuong, Bertin Pierre. 2013. Rice nitrogen use efficicency: genetic dissection. J. Sci. & Devel., Vol. 11, No. 6: 814-

8. Hanh Thi Thuy Nguyen, Cuong Van Pham, Pierre Bertin. 2014. The effect of nitrogen concentration on nitrogen use efficiency and related parameters in cultivated rices (Oryza sativa L. subsp. indica and japonica and O. glaberrima Steud.) in hydroponics. Euphytica. 198: 137-151.

9. Bùi Thị Thu Hương , Hồ Thị Hương, Bùi Văn Thắng, Lê Văn Sơn, Lê Trần Bình (2013).Thiết kế vector chuyển gen codA mang vùng Ti-DNA có cấu trúc hỗ trợ nhận biết cây chuyển gen, Tạp chí Sinh học 35 (4): 510- 504.

10. Bùi Thị Thu Hương , Trịnh Khắc Quang (2013). Khả năng tạo củ lily in vitro của một số dòng lily nhập nội, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3+4 :52-59.

11. Bùi Thị Thu Hương , Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình, Đặng Văn Đông, Trịnh Khắc Quang (2014).Phân tích sự đa dạng và mối quan hệ di truyền của một số giống lily trồng tại Việt nam bằng chỉ thị ISSR, Tạp chí Công nghệ Sinh học 12 (2) : 289-296.

12. Bùi Thị Thu Hương , Tăng Thị Hoa Mai, Trịnh Khắc Quang, Lê Trần Bình (2013). Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong tạo con lai xa chi Lilium, Báo cáo Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Hà nội – 9/2013: 846-850.

13. Bui Thi Thu Huong, Le Tran Binh (2014). “Ứng dụng công nghệ gen và công nghệ tế bào trong tạo giống lily mới”. Báo cáo Hội nghị Quốc tế Hợp tác khoa học công nghệ vì sự phát triển bền vững nông nghiệp Lâm Đồng - Tây Nguyên2014: 33-38.

14. Bùi Thị Thu Hương, Hồ Mạnh Tường, Lê Văn Sơn, Lê Trần Bình, Đặng Văn Đông, Trịnh Khắc Quang (2014). Bước đầu nghiên cứu, ứng dụng chỉ thị phân tử ISSR trong xác định con lai của một số tổ hợp lai xa chi Lilium tại Việt Nam. Tạp chí Công nghệ sinh học, Tập 12 (3):  515-522

15. Bùi Thị Thu Hương , Nguyễn Thị Thim, Trịnh Khắc Quang, Phạm Bích Ngọc, Lê Trần Bình (2014). Nghiên cứu tối ưu hóa qui trình chuyển gen vào lát cắt vảy củ cây Lily bằng Agrobacterium tumefaciens, Tạp chí Công nghệ sinh học, Tập 12 (3) : 523-530

16. Nguyễn Hạnh Hoa, Bùi Thị Thu Hương , Hồ Mạnh Tường, Lê Văn Sơn (2014)“Đánh giá đa dạng di truyền một số dòng giống hoa chi Lan Huệ (Hippeastrum herb.) bằng chỉ thị phân tử RADP” Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà nội,Tự nhiên và Công nghệ. Tập 30 (1): 18-25

17. La Việt Hồng, Ngô Thị Anh , Bùi Thị Thu Hương , Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mã (2014) “Sự tương quan giữa hàm lượng prolin và glicinbetaine ở lá đậu tương vào giai đoạn ra hoa trong điều kiện nhiệt độ thấp, mặn và hạn” Tạp chí khoa học và giáo dục,  Đại học Sư phạm, Đại học Đà nẵng. Số 10 (01): 1-5

18. Bùi Thị Thu Hương , Hồ Mạnh Tường, Lê Văn Sơn, Nguyễn Hạnh Hoa (2014) "Đánh giá độ bội thể và mối quan hệ di truyền dòng con lai và bố mẹ trong chi Hippeastrium" Tạp chí Sinh học. Vot 26( 2) : 225-231

19. Hoàng Văn Tuấn, Phạm Hương Sơn, Nguyễn Thanh Hảo: "Research onextraction and identified a number of bioactive flavonoids from plant extracts, fish lettuce (houttuynia cordata Thunberg) harvested in Hanoi" Journal ofBiology 2013, 35 (3se): p 183-187.