QUY TRÌNH ĐÓN TIẾP KHÁCH

BIỂU MẪU

I.QUY TRÌNH ĐÓN TIẾP KHÁCH QUỐC TẾ DO BGĐ CHỦ TRÌ

 QT_018_HTQT_BM01

 QT_018_HTQT_BM02

 QT_018_HTQT_BM03

 QT_018_HTQT_BM04

 QT_018_HTQT_BM05

 

II. QUY TRÌNH ĐÓN TIẾP KHÁCH QUỐC TẾ DO ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

 

 Tương tự Quy trình I

 

QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI THẢO BIỂU MẪU
QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

QT_020_HTQT_BM01

QT_020_HTQT_BM02

QT_020_HTQT_BM03

QT_020_HTQT_BM0