SJ Company - шаблон joomla Форекс

Thông báo

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /HVN-SH

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2018-2019 (K60 và K60P)

 

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định dạy và học Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ;

Căn cứ Quy định số 18/HVN-SH ngày 9/3/2015 về Quy trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệp của Khoa Công nghệ Sinh học;

Ban chủ nhiệm khoa Công Nghệ Sinh Học thông báo kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên K60P, K60 ngành CNSH như sau:

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

2-6/1/2019

Sinh viên đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp với các giảng viên tại bộ môn

BCN Khoa, Giảng viên và sinh viên làm khóa luận TN

7/1/2019

Bộ môn tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký và gửi cho Trợ lý đào tạo để làm Quyết định phân công hướng dẫn KLTN

Bộ môn, trợ lý đào tạo

21-27/1/2019

Thông qua đề cương nghiên cứu tại bộ môn (nộp biên bản có chữ ký của trưởng bộ môn về khoa).

Các bộ môn và SV; Trợ lý đào tạo ĐH

11-15/3/2019

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài (báo cáo giữa kỳ)

Các bộ môn và SV

20–26/5/2019

Báo cáo cuối kỳ Khóa luận tốt nghiệp K60P.

Báo cáo cuối kỳ Khóa luận tốt nghiệp K60 đợt 2 tại các bộ môn

Các bộ môn và SV

3/6/2019

Sinh viên nộp hồ sơ khóa luận tốt nghiệp tại bộ môn (gồm có: 02 quyển khóa luận tốt nghiệp + nhật ký thực tập + số liệu thô).

Bộ môn và sinh viên

3/6/2019

Các thầy cô nhận khóa luận tốt nghiệp để chấm (GV hướng dẫn và phản biện) theo sự phân công của khoa và bộ môn.

Trợ lý đào tạo ĐH, các bộ môn và các thầy cô được phân công chấm

17/6/2019

GV nộp bản nhận xét khóa luận và kết quả chấm khóa luận (theo mẫu) về bộ môn, bộ môn tập hợp thành hồ sơ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và gửi về văn phòng khoa.

Trợ lý đào tạo ĐH và thầy cô được phân công chấm.

18-20/6/2019

Bảo vệ Tốt nghiệp tại các hội đồng

Các thầy cô hội đồng và SV

21-26/6/2010

Sinh viên chỉnh sửa, hoàn thiện khóa luận theo các ý kiến đóng góp của hội đồng.

Sinh viên

28/6/2019

Sinh viên nộp khóa luận đã chỉnh sửa về khoa. (02 quyển + 01 đĩa CD + tờ tóm tắt KLTN theo mẫu).

Trợ lý đào tạo ĐH và sinh viên

 

Ban chủ nhiệm khoa yêu cầu trưởng, phó các bộ môn, giảng viên và sinh viên K60P, K60 thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.

Nơi nhận:

- Các bộ môn;

- Sinh viên CNSH K60P, K60

làm khóa luận TN đợt2;

- Lưu Văn phòng khoa.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

 

Xem tiếp...

nam


vcms

Thống kê truy cập

Hôm nay 29

Hôm qua 36

Trong tuần 228

Trong tháng 589

Tổng 42765