HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CH29_CNSHB

STT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

Email

1

29030006

Bạch Thị

Điệp

 

 

2

29030007

Bùi Thị

Nhụy