HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CH29_CNSHV

 

STT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

Email

1

29031011

Phan Thanh

Tùng

20/11/1987

 

2

29031010

Lê Trọng

28/01/1994