HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CH30_CNSHV

STT

Mã học viên

Họ tên

Ngày sinh

Số điện thoại

E-mail

1

30031010

Nguyễn Thị Thanh Xuyên

26/4/1979

0392.157.126

Xuyen26479@gmail.com

2

30031036

Lê Quang Sáng

21/04/1996

0342.562.563

lqsangvnua@gmail.com

3

30031041

Vũ Lê Diệu Hương

27/04/1998

0334.373.535

vuledieuhuong2704@gmail.com

4

30031046

Đỗ Thị Chinh

2/5/1997

0353.257.297

dochinh2597@gmail.com

5

30031056

Dương Văn Hoàn

12/7/1999

0989.878.460

dvhoan@vnua.edu.vn