HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CH31_CNSHA

 

STT

Mã học viên

Họ tên

Ngày sinh

Số điện thoại

Email

1

31030103

Mai Nguyễn Tuấn Anh

5/10/1998

0367.507.572

mntanh.vet@gmail.com

2

31030104

Nguyễn Mạnh Điệp

24/4/1995

0916.602.731

nguyenmanhdiep2304@gmail.com

3

31030105

Nguyễn Thị Huế

14/12/1990

0969.866.163

Huenguyen.cnsh@gmail.com

4

31030106

Hoàng Mạnh Hùng

24/06/1992

0945.898.682

hunghm@nafoods.com

5

31030107

Phạm Hồng Minh

2/8/1992

0941.756.382

phamhongminhykyn@gmail.com

6

31030108

Lê Thị Quỳnh Nga

20/09/1996

0398.586.260

uyennhi8800@gmail.com

7

31030109

Nguyễn Hồng Ngọc

1/9/1999

0962.699.704

hongngoclette@gmail.com

8

31030110

Ngô Chí Quyền

9/5/1996

0369.757.773

ngochiquyen0905@gmail.com

9

31030111

Vũ Công Sơn

31/7/1991

0869.636.561

sonvu.cnsh@gmail.com

10

31030112

Hoàng Thị Thanh

7/4/1994

0357.113.948

hoangthanhpasteur@gmail.com