HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

———————

Số:34/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh

————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v cập nhật thông tin sinh viên

Nhằm nâng cao công tác quản lý và hỗ trợ sinh viêntrong năm học 2020-2021, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên đã xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin sinh viên với đầy đủ thông tin cần thiết. Để kết nối thật tốt giữa Học viện và sinh viên, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới tất cả sinh viên thực hiện cập nhậtthông tin trên cổng thông tin trực tuyến, cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện: 10/12/2020 – 22/12/2020

Link đăng nhập: http://qlsv.vnua.edu.vn/login

Mật khẩu (theo ngày sinh): dd/mm/yyyy (VD: 04/03/2000)

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị các Khoa thông báo cho Ban cán sự các triển khai tới tất cả sinh viên của Khoa cập nhật thông tin đầy đủ.

Tất cả trường hợp sinh viên không thể đăng nhập đề nghị liên hệ Ban CTCT&CTSV, P101 - Nhà hành chính hoặc SĐT 024.6261.7528 để được hỗ trợ giải quyết.

Ban CTCT&CTSV trân trọng thông báo!

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)Dương Thành Huân