Khoa Công nghệ sinh học thông báo Danh sách sinh viên bảo vệ theo hội đồng:

Chuyên ngành CNSH nấm ăn và nấm dược liệu  (Bảo vệ ngày 21 - 22/9/2021);

- Chuyên ngành CNSH và CNSH chất lượng cao (Bảo vệ ngày 27 - 28/9/2021);

 

Thân mến!