HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

--------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

 

Số:  /HVN-SH

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2020-2021 (K61E&K62 đợt 1)

 

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định dạy và học Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ;

Căn cứ Quy định số 18/HVN-SH ngày 9/3/2015 về Quy trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệp của Khoa Công nghệ Sinh học;

Căn cứ Thông báo số 266/HVN-QLĐT ngày 17/2/2021 về việc tổ chức đào tạo trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra;

Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học thông báo kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020-2021 của sinh viên K62 và K61E, ngành CNSH như sau:

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Trước 15h ngày 2/3/2021

Các BM gửi file hồ sơ bảo vệ của SV về địa chỉ email VPK: vpk.cnsh@vnua.edu.vn (mỗi SV 1 file Rar: Học tên đầy đủ của SV-Mã SV)

-File KLTN: word +pdf

-File Nhật kí TTTN (pdf)

-File Số liệu thô (pdf)

 

-Phiếu chấm của GVPB và Nhận xét của GVHD (Bản in)

-Bảng tống hợp kết qua điểm của GV hướng dẫn và phản biện (file)

 

Các bộ môn, Trợ lý đào tạo ĐH và thầy cô được phân công chấm.

Trước 14h ngày 5/3/2021

Sinh viên gửi file báo cáo KLTN (power point) cho thầy cô cán bộ coi thi theo hội đồng:

Hội đồng phòng hội thảo khoa CNSH – Cô Trang:

email: ptttrang.cnsh@gmail.com

Hội đồng phòng Thực hành BM Vi sinh – Cô Đào

email: daobio49@gmail.com

Hội đồng phòng Thực hành BM Sinh học – Cô Lưu

email: ntbichluu@vnua.edu.vn

 

thầy cô cán bộ coi thi của hội đồng và sinh viên

08 - 09/3/2021

 

 

10 - 11/3/2021

Bảo vệ Tốt nghiệp tại các hội đồng đối với sinh viên K62 đợt 1

 

Bảo vệ tốt nghiệp tại các hội đồng đối với sinh viên K61E

Các thầy cô hội đồng và SV theo quyết định

11 - 25/3/2021

Sinh viên chỉnh sửa, hoàn thiện khóa luận theo các ý kiến đóng góp của hội đồng.

Sinh viên

30-31/3/2021

Sinh viên nộp hồ sơ khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa về khoa bao gồm:

- 02 quyển KLTN đã chỉnh sửa

- Tóm tắt khóa luận (theo mẫu của khoa)

- 01 đĩa CD có file khóa luận tốt nghiệp và file tóm tắt khóa luận ở dạng word 2003

- Các nội dung yêu cầu chỉnh sửa có xác nhận đã chỉnh sửa của giáo viên hướng dẫn

Dự kiến:

Sinh viên K62 nộp khóa luận ngày 30/3/2021

Sinh viên K61E nộp khóa luận ngày 31/3/2021

 

Thời gian nộp có thể sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của dịch Covid-19

Trợ lý đào tạo ĐH và sinh viên

Danh sách sinh viên theo hội đồng K62 đợt 1

Danh sách sinh viên theo hội đồng K61E

Ban Chủ nhiệm khoa yêu giảng viên, cán bộ và các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2020-2021 thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Các bộ môn;

- Sinh viên làm KLTN đợt 1;

- Lưu Văn phòng khoa.

P. TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh