HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

Số:    /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Agribank năm học 2020-2021

 

Năm học 2020-2021, Ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Lâm tiếp tục tài trợ 15 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chi tiết học bổng như sau:

1.     Số lượng và mức tiền học bổng

Số lượng: 15 suất trong năm học 2020-2021.

Mức tiền học bổng: 2.000.000/sinh viên

2.     Đối tượng sinh viên nhận học bổng

Chưa nhận được học bổng nào khác;

Gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng do bão lũ năm 2020.

Ưu tiên sinh viên có gia đình hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo hoặc cận nghèo) hoặc sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi.

3.     Thủ tục hồ sơ

Đăng ký thông tin xét học bổng tại đường link: https://forms.gle/buMMFLJEsLv82Ji98

Sinh viên được xét chọn nhận học bổng sẽ được Học viện liên hệ xác minh thông tin và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục bổ sung.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới tất cả sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ trước 11h30 ngày 25/12/2020 để xét học bổng.

 

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các Khoa.

- Lưu CTCT và CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Dương Thành Huân