Căn cứ thông báo số 79-TB/ĐU ngày 25/3/2021 của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức Đảng và Đảng viên mới năm 2021, khoa Công nghệ sinh học thông báo về việc đăng ký Bổ sung danh sách tham dự Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đề nghị Ban cán sự các lớp thông báo đến các bạn sinh viên và lập danh sách theo mẫu.

Yêu cầu:

- Kết quả học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021 đạt từ 2.5;

- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, Khoa và Học viên (gửi minh chứng kèm theo nếu có).

Hạn nộp: trước 15h ngày 23/9/2021 về địa chỉ e-mail: vpk.cnsh@vnua.edu.vn. Nếu có vấn đề thắc mắc liên hệ với cô Ly, số điện thoại: 0985.168.980;

Thời gian tổ chức học dự kiến: 01-10/10/2021;

Hình thức học: Online;

 

Thân mến!