THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi và ôn thi tiếng Anh đầu ra cho cao học

đợt thi tháng 9 năm 2022

 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh đầu ra cao học đợt tháng 9 năm 2022,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch ôn thi và dự thi tiếng Anh đầu ra cho học viên từ khóa 30 trở về trước như sau:

a) Trình độ: Tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung (Bậc 3 theo khung ngoại ngữ 6 bậc cho Việt Nam)

b) Thời gian

Ôn thi (online): Từ ngày 18 -  22/09/2022

-  Thi: sáng từ 6h45, chiều từ 12h45 vào các ngày

Thứ 7 ngày 23/09/2022

Chủ nhật ngày 24/09/2022

c/ Lệ phí

- Dự thi: 300.000 VNĐ/ 1 học viên

- Ôn thi: 300.000 VNĐ/1 học viên

1. Học viên đăng ký dự thi, ôn thi (mẫu kèm theo) hoặc lớp trưởng các lớp từ khóa 30 trở về trước lập danh sách đăng ký dự thi, ôn thi (mẫu kèm theo) gửi về địa chỉ mail: nguyenphuongdungdaotaohvn@gmail.com và chuyển khoản lệ phí dự thi, ôn thi về tài khoản:

+ Chủ tài khoản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

+ Số tài khoản: 126 000 000 442

+ Tại: VietinBank Chương Dương (Ngân hàng TMCP Công thương VN, CN Chương Dương)

    + Nội dung ghi: “mã HVHọ và tên học viên hoặc Lớp”  “Số điện thoại” “B1”

   Ví dụ:  29020304 Nguyễn Thị A 0935321369 B1 hoặc K30QLKTB 0935321369 B1

2. Học viên đăng ký dự thi, ôn thi và chuyển khoản lệ phí trước 17h00 ngày 11/09/2022.

3. Học viện thông báo Kế hoạch ôn thi trước 17h00 ngày 17/09/2022  và Kế hoạch thi của các học viên trước 17h00 ngày 21/09/2022 trên website www.vnua.edu.vn/ daotao.vnua.edu.vn.

Học viện thông báo cho học viên từ khóa 30 trở về trước biết và đăng ký.

Thông tin liên hệ: Cv Nguyễn Phương Dung, điện thoại: 0935.582.686

 

Nơi nhận:

-Học viên (trên website);

-Trợ lý SĐH các khoa;

-Ban TC & KT;

-Lưu: QLĐT,NPD (2).

TL. GIÁM ĐỐC

KT TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PGS.TS. Phan Xuân Hảo